หนังสือเวียนประจำวันที่ 29 กันยายน 2559   
รวม 6 เรื่อง
 
เลขที่
เรื่อง
เอกสาร
1. ที่ ลต 0101 (ฝกท.) / ว 449 หมายกำหนดการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2559 ( ฉบับแก้ไข ) ว 449(3).PDF
2. ที่ ลต 0103/ว1253 ขอเชิญร่วมงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ของ สนง.กกต. (เรียน ปธ.กกต.จว.และ กทม.) ว1253.pdf
3. ที่ ลต 0103/ว1252 ขอเชิญร่วมงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ของ สนง.กกต. (ผอ.กต.จว./กทม. ผอ.ศรก.1-5) ว1252(1).PDF
4. ที่ ลต 0101 / ว 1259 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนภูมิภาค) ว 1259(2).PDF
5. ที่ ลต 0101(ฝบค.) / ว 98 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) ว 98(7).PDF
6. ที่ ลต สอ.ออ./- รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินสดในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 290916.pdf
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง