หนังสือเวียนประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2558  
รวม 4 เรื่อง
 
เลขที่
เรื่อง
เอกสาร
1. ที่ ลต 0103/ว 1118 รายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการประกอบการวิเคราะห์กำลังคน ครั้งที่ 1 (ถึง สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด และ กทม.) ว1118(2).pdf
2. ที่ ลต 0103 (ฝผง.)/ว 133 รายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการประกอบการวิเคราะห์กำลังคน ครั้งที่ 1 (เรียน ผอ.สบท., สกค.,สนผ.,สปส.,สบล.,สวล.,สสร.,สวช.,สพบ.,สพก.,สตส. และ สลก.) ว133(4).pdf
3. ที่ ลต 0603 (ฝวข.)/ ว 146 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (ส่วนกลาง) ประชุมข่าวสาร7 -58.pdf
4. ที่ ลต 0302/ว 1117 รายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระในปี พ.ศ. 2559 ว 1117.PDF
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง