หนังสือเวียนประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558  
     รวม 19 เรื่อง
 
เลขที่
เรื่อง
เอกสาร
1. ที่ ลต 0102/ว.257 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ว.257(1).pdf
2. ที่ ลต 0802/ว 261 การสำรวจหัวข้อวิชาเพื่อใช้ประกอบการจัดทำหลักสูตรการบริหารสำหรับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ว 261.pdf
3. ที่ ลต 0101/ว 94 , ว 267 บิดาของพนักงานถึงแก่กรรม (ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค) ว 94 , ว267.pdf
4. ที่ ลต 0101/ว 92 , ว 266 บิดาของพนักงานถึงแก่กรรม (ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค) ว 92 , ว 266.pdf
5. ที่ ลต 0102/ว.255 การโอนเงินสวัสดิการ ค่ารักพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร ค่าเช่าบ้าน และเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีฯ (นครนายก นครสวรรค์ พะเยา และสมุทรปราการ) ว.255.pdf
6. ที่ ลต 0102/ว.254 การโอนเงินสวัสดิการ ค่ารักพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร ค่าเช่าบ้าน และเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีฯ (กระบี่ ตรัง ปราจีนบุรี ยะลา สุรรพณบุรี และอ่างทอง) ว.254.pdf
7. ที่ ลต - รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ วันที่ 5 มีนาคม 2558 เบิกจ่ายค่าตอบแทน.pdf
8. ที่ ลต - รายละเอียดเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558 เบิกจ่ายค่ารักษา.pdf
9. ที่ ลต ลต 0502/ว264 รายงานการปฏิบัติงานให้ความรู้โดยวิทยากรกระบวนการหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ว264(3).PDF
10. ที่ ลต ลต 0502/ว263 ขอส่งหนังสือวารสารการเลือกตั้ง ฉบันที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ว263(3).PDF
11. ที่ ลต 0102/ว 260 แนวทางการเบิกจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานที่ดีในอัตราที่สูงขึ้น 260(1).pdf
12. ที่ ลต 0102/(ฝกง.)/ว 24 แนวทางการเบิกจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานที่ดีในอัตราที่สูงขึ้น 24.pdf
13. ที่ ลต 0101/ว 265 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 (ส่วนภูมิภาค) ว 265(3).PDF
14. ที่ ลต 0101(ฝบค)/ว 37 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 (ส่วนกลาง) ว 37(3).PDF
15. ที่ ลต 0101/ว 262 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบการประเมินครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค) ว 262(1).PDF
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง