หนังสือเวียนประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  
รวม 6 เรื่อง
 
เลขที่
เรื่อง
เอกสาร
1. ที่ ลต 0102/ว.706 การโอนเงินงบประมาณโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตยการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการเสริมสร้างพลเมือง ว.706.pdf
2. ที่ ลต - กำหนดวันเวลาลงคะเเนนสรรหา สถานที่ส่งบัตรลงคะแนน และวันเวลาการนับคะแนนในการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด (ส่วนกลาง,ส่วนจังหวัด) สหกรณ์ออมทรัพย์ 1.pdf
3. ที่ ลต - รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด (ส่วนกลาง,ส่วนจังหวัด) สหกรณ์ออมทรัพย์(1).pdf
4. ที่ ลต ลต0301/ว711 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา ลต0301ว711.pdf
5. ที่ ลต 0101/ ว 709 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (ส่วนภูมิภาค) ว 709.pdf
6. ที่ ลต 0101(ฝบค)/ว 97 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (ส่วนกลาง) ว 97(4).pdf
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง