หนังสือเวียนประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560   
รวม 6 เรื่อง
 
เลขที่
เรื่อง
เอกสาร
1. ที่ ลต 0101 (ฝกท.) / ว 414 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประดิษดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ส่วนกลาง) ว 414(6).PDF
2. ที่ ลต 0101 (ฝกท.) / ว 413, ว 655 ประชาสัมพันธ์การติดต่อประสานราชการของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ" (ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค) ว 413, ว 655.PDF
3. ที่ ลต ลต0502/ว652 การดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ New Profile_1(4).PDF
4. ที่ ลต 0103/ว653 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เรียน ผอ.กต.จว.ทุก จว. และ กทม.) ส่งภายใน 31 ก.ค. 60 (แก้ไข) ว653(3).PDF
5. ที่ ลต 0103(ฝผง.)/ว98 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ส่วนกลาง) ส่งภายใน 4 ส.ค. 60 ว98(2).PDF
6. ที่ ลต 0501/ว654 อบรมวิทยากรหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการตรวจสอบการเลือกตั้งแก่ผู้แทน ออช. รุ่นที่ 5 (เรียน ผอ.กต.จว.ทุกจังหวัด แล กทม.) ว 654(1).PDF
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง