หนังสือเวียนประจำวันที่ 2 กันยายน 2558  
รวม 3 เรื่อง
 
เลขที่
เรื่อง
เอกสาร
1. ที่ ลต 0102/ว 947 การเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ของพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (เรียน ผอ.กต.จว. และ กทม. และ ผอ.ศรก.1-5) ว 947.pdf
2. ที่ ลต 0102 (ฝกง.)/ว 95 การเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ของพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (ส่วนกลาง) ฝกง ว95.pdf
3. ที่ ลต 0302/ว943 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ...(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร) 943.pdf
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง