หนังสือเวียนประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560   
รวม 6 เรื่อง
 
เลขที่
เรื่อง
เอกสาร
1. ที่ ลต 0102 รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าตอบแทนนอกเวลาทำการ ot(29).PDF
2. ที่ ลต 0102/ว 160 โอนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ค่าตอบแทน(7).PDF
3. ที่ ลต ลต0603 (อก.)/ว.19 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ เชิงรุก ว.19.pdf
4. ที่ ลต ลต0502/ว169 การจัดส่งสื่อเผยแพร่รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม (สำหรับ กรรมการ ศส.ปชต.) ว196(4).PDF
5. ที่ ลต 0101 (ฝลธ.)/ว 38 การรักษาการแทน ลธ.กกต. ว 380001.pdf
6. ที่ ลต 0101 (ฝกท.) / ว 81, ว 173 การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ ( ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค ) ว 81, ว 173.PDF
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง