หนังสือเวียนประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2559   
รวม 6 เรื่อง
 
เลขที่
เรื่อง
เอกสาร
1. ที่ ลต ลต0603/ว135 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดแถลงผลงาน ๓ ปี กกต. 3(5).pdf
2. ที่ ลต 0101 (ฝบค.)/ ว137 วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 (ส่วนกลาง) ว 137(4).PDF
3. ที่ ลต 0101 /ว 1479 วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 (ส่วนภูมิภาค) ว1479.PDF
4. ที่ ลต ว1480 ขอทราบข้อมูลการเตรียมการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ว 1480(1).pdf
5. ที่ ลต ว 597, ว1478 อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ถึงแก่กรรม (ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค) ว 597,ว 1478.PDF
6. ที่ ลต ด่วนที่สุด ที่ ลต 0302 (ฝอก)/ว 133 ขอเชิญประชุม ว133(6).PDF
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง