หนังสือเวียนประจำวันที่ 24 เมษายน 2560   
รวม 3 เรื่อง
 
เลขที่
เรื่อง
เอกสาร
1. ที่ ลต 0101/ว 363 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (ส่วนภูมิภาค) ว 363(3).pdf
2. ที่ ลต 0101(ฝกท.)/ว 226 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (ส่วนกลาง) ว 226(2).pdf
3. ที่ ลต 0103(ฝปร.)/ว53 สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 27 (ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. 2559-31 ธ.ค. 2559)(ส่วนกลาง) ว53(3).PDF
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง